O nas

Szanowni Mieszkańcy Wójtowa!

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” rozpoczęło swoją działalność 14 maja 2007r.

Konieczność utworzenia organizacji skupiającej mieszkańców Wójtowa wynika z coraz większego poczucia bezsilności pojedynczych mieszkańców wobec instytucji, które zobowiązane są do działań na rzecz lokalnej społeczności. Odosobnione głosy mieszkańców naszej wsi nie są ani słyszane ani słuchane, dlatego zostało utworzone stowarzyszenie, które łączy siły mieszkańców i pozwala w sposób zorganizowany podejmować działania w celu polepszenia sytuacji na wsi, zmierzające do upowszechniania wiedzy o Wójtowie, jego rozwoju, wzroście poziomu życia mieszkańców, organizowaniu akcji, imprez, zbiórek o charakterze lokalnym celem pozyskania środków materialnych przeznaczonych na działalność statutową. Stowarzyszenie prowadzi działalność integrującą mieszkańców wsi poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, współpracę z organami administracji państwowej, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi, fundacjami. Dba o poprawę i rozwój infrastruktury na terenie wsi Wójtowo, a szczególnie dróg. Rozwija współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz organizuje pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym, prowadzi działania promocyjne.
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” jest organizacją „non profit” co oznacza, że żadne z działań nie jest skierowane na osiąganie korzyści majątkowych organizacji ani jej członków.

Szanowni Mieszkańcy – każdy z nas posiada wiele umiejętności, których działając samodzielnie nie może zaprezentować. Taką okazję stwarza nasze stowarzyszenie, zatem zapraszamy do uczestnictwa w inicjatywach przez nie podejmowanych.

forum dla Wójtowa

Dodaj komentarz