Archiwum miesiąca: grudzień 2019

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 27.12.2019r.

27 grudnia 2019 roku w świetlicy przy ul. Wierzbowej 1  odbyło się Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”,   w Zebraniu uczestniczyło  16 osob.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzyła Prezes Beata Jakubiak, która przedstawiła porządek obrad. Walne Zebranie Członków  podjęło uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zebrania, którym została Beata Jakubiak, protokolantem został wybrany Mirosław Aleksiejuk.

Prezes Beata Jakubiak przedstawiła Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za lata 2018 -2019;

 • Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia przedstawiła skarbnik Magdalena Czyż  
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Po wysłuchaniu i rozpatrzeniu przystąpiono do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.  

Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zatwierdziło Sprawozdanie z Działalności Stowarzyszenia za lata 2018-2019 oraz  Sprawozdanie finansowe za lata 2018-2019.
Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium dla zarządu za lata 2018-2019.

Walne Zebranie Członków wybrało Członków Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję:

 • na Prezesa – Beatę Izabelę Jakubiak
 • na Skarbnika – Iwonę Perczyńską 
 • na Sekretarza – Leszka Kalinowskiego

Walne Zebranie Członków wybrało Członków Komisji  Rewizyjnej:

 • Mirosława Aleksiejuka
 • Hannę Baszyńską 
 • Dariusza Wasilewskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zawiadamiamy, że na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” z siedzibą w Wójtowie, zwołuje na dzień 27 grudnia 2019 r. o godz. 19.00,
w świetlicy przy ulicy Wierzbowej 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności podejmowania uchwał przez Walne
  Zgromadzenie Członków
 5. Przedstawienie:
       a) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2019 r.
       b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
       d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za działalność Stowarzyszenia za 2019 r.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
     a) udzielenia absolutorium dla Zarządu,
      b) powołanie członków nowego Zarządu.
 8. Zamknięcie obrad

Uwaga: w przypadku braku forum na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” drugi termin zebrania 27.12. 20197 r. o godzinie 19.15

Prezes Stowarzyszenia
Beata Jakubiak