Statut

§ 1

  1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” w dalszej treści zwane „Stowarzyszeniem”.
  2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zarejestrowanym zrzeszeniem i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U.89.20.104, z późn. zm.) i niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
  3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wójtowie przy ul. Kwiatowej 19.

§ 2

  1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i celu działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
  3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
  4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
  5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

Pełna wersja Statutu Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”

 

 

Dodaj komentarz