Kolejne spotkanie „Aktywny Senior”

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” serdecznie
 Zaprasza na spotkanie „Aktywny Senior”
 
które odbędzie się we czwartek          
27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00
na placu zabaw przy ul. Modrzewiowej

Tematem najbliższego spotkania będzie:
„FIT Senior w Wójtowie”

Na zajęcia z Instruktorką Fitnessu Moniką
przyprowadź ze sobą Sąsiadkę i Sąsiada
oraz znajomych, mile widziany dobry humor.

Czekamy na Ciebie

Sprzątanie Świata w Wójtowie

Bardzo dziękujemy naszym mieszkańcom, szczególnie tym młodszym za udział w Akcji Sprzątanie Świata w Wójtowie.

Bardzo nam pomogliście, jesteście super. Dzięki sprzątaniu będziemy mieli czyste Sołectwo na święta prosimy pozostałych o uszanowanie.

Na zakończenie odbyło się ognisko dzięki podarowanym kiełbaskom i napojom przez Anielę Zarembę, dziękujemy były pyszne. Ognisko rozpalili Michał i Wojciech.

Dziękujemy Alicji Kowalik, Magdalenie Czyż, Maksowi Czyż, Dariuszowi Czyż, Katarzynie Dąbrowskiej z dziećmi,  córkom pani Marty Jastrzębowskiej wraz koleżanką, Małgorzacie Peczyńskiej, Beacie Jakubiak, Annie Górskiej,  Michałowi Górskiemu oraz jego koledze Wojciechowi,   Joannie Laskowskiej-Załodze, Danucie Zienkiewicz z mężem, Jerzemu Sztychowi, Iwonie, Adamowi i  Grzegorzowi Perczyńskim, Katarzynie Chomczyk z córką 

Grupa panów ustawiła garaż sołecki
Dziękujemy panom za prace społeczne na rzecz Wójtowa
Grzegorzowi, Krzysztofowi i Ryszardowi Koziatkom,  Tomaszowi Klepackiemu, Bronisławowi Bakalarczykowi, Waldemarowi Płuciennik, Dariuszowi Wasilewskiemu, Adamowi Perczyńskiemu i jeszcze jednemu panu. 

Na zakończenie prac odbyło się ognisko z pysznymi kiełbaskami ufundowanymi przez Anielę Zarembę oraz Dariusza Wasilewskiego.

Jesteście Wspaniali dziękujemy. W ramach Akcji Sprzątanie Świata sporo się działo w Wójtowie.

Wielkanocna zbiórka żywności w Wójtowie

Kolejna edycja zbiórki żywności w Wójtowie zakończona.
Dziękuję bardzo wszystkim Darczyńcom.

Dziękujemy Wszystkim wspaniałym Wolontariuszom za ich poświęcenie dla dobra Drugiego Człowieka 

Pamiętajcie Dobro Powraca

Bardzo bardzo chciałabym podziękować za pomoc młodzieży,  która zgłosiła się na zbiórkę żywności: Wiktoria Bąk, Liwia Śmiarowska, Kacper Filipek, Nikola i Oliwia Jastrzębowskie, Aniela Borek,  Tomasz Kamiński. 

Szansą jest młode pokolenie, rośnie, a Dobro powraca.
Jeśli to możliwe niech będą przykładem dla innych

Bardzo dziękuję
Beata Jakubiak

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

27 marca 2017 roku w  przy ul. Kwiatowej 19  odbyło się Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”,  na 38 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w Zebraniu uczestniczyło  23 osoby.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzyła Prezes Beata Jakubiak, która przedstawiła porządek obrad. Walne Zebranie Członków  podjęło uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zebrania, którym został Bogusław Okulicz.

Prezes Beata Jakubiak przedstawiła Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016;

 • Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia przedstawił skarbnik Mirosław Aleksiejuk   
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Po wysłuchaniu i rozpatrzeniu przystąpiono do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.  

Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zatwierdziło   Sprawozdanie z Działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz  Sprawozdanie Finansowe za rok 2016.
Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium dla zarządu z rok obrachunkowy 2016.

Walne Zebranie Członków wybrało Członków Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję:

 • na Prezesa – Beatę Izabelę Jakubiak
 • na Skarbnika – Magdalenę Czyż  
 • na Sekretarza – Leszka Kalinowskiego

Walne Zebranie Członków wybrało Członków Komisji  Rewizyjnej:

 • Joannę Laskowską-Załogę  
 • Mirosława Aleksiejuka
 • Dariusza Wasilewskiego

Sprzątamy nasze Wójtowo

Zapraszamy serdecznie naszych mieszkańców
do udziału w akcji „Sprzątanie Świata w Wójtowie”,
która odbędzie się  8 kwietnia 2017 r.
i rozpocznie się o godzinie 9.00

 

 

Spotykamy się:

 • Osiedle Leśne przy boisku leśnym
 • „Stare Wójtowo” przy tablicy Kopernika

na zakończenie zapraszamy na ognisko z kiełbaskami
Sołtys, Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

Akcja pod patronatem Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Barczewo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zawiadamiamy, że na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” z siedzibą w Wójtowie, zwołuje na dzień 27 marca 2017 r. o godz. 18.30,
w salce parafialnej przy ulicy Kwiatowej 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności podejmowania uchwał przez Walne
  Zgromadzenie Członków
 5. Przedstawienie:
       a) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2016 r.
       b) sprawozdania finansowego obejmującego; bilans na dzień 31.12.2016 r.,
           rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2016 r.
       c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
       d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za działalność Stowarzyszenia za 2016 r.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
               a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego; bilans na dzień  31.12.2016r.,  rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2016 r.,
      b) udzielenia absolutorium dla Zarządu,
      c) powołanie członków nowego Zarządu.
 8. Zamknięcie obrad

Uwaga: w przypadku braku forum na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” drugi termin zebrania 27.03. 2017 r. o godzinie 19.00

Prezes Stowarzyszenia
Beata Jakubiak

Wymiennik kulturalny NGO 2016

16 marca 2017 r. odbyło się pierwsze otwarte spotkanie „Wymiennik kulturalny NGO 2016”. Inicjatywa ma na celu prezentowanie dokonań organizacji pozarządowych w zakresie kultury. Uczestnicy spotkania mogli wymienić się doświadczeniami oraz nakreślić skalę działań społecznych w obszarze kultury.

 Swoją działalność zaprezentowały Fundacja Borussia, Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie, Fundacja Formwell i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Olsztynie. Wystąpił również Krzysztof Margol – prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”, który opowiedział o realizowanym przez fundację programie wioski garncarskiej.

Organizatorem spotkania  była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,  partnerem Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Podczas spotkania został rozstrzygnięty konkurs „Wymiennikownia NGO”. Nagroda w wysokości 500 zł brutto na działanie w sferze kultury trafiła do Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” za projekt „Uwolnij Książkę w Wójtowie”.

W Wójtowie mają powstać 2 najmniejsze biblioteki w Polsce umiejscowione będą w budkach telefonicznych, na placu zabaw i na boisku leśnym. Obecnie prowadzimy zbiórkę książek – każdy mieszkaniec może się włączyć i udostępnić książki, które są już nie potrzebne. Planowana jest teraz promocja naszego przedsięwzięcia –  przezroczyste ściany budki chcemy obkleić kolorowymi hasłami: „Uwolnij książkę w Wójtowie”; ” Przeczytaj i podaj dalej”; „Podziel się książką z sąsiadem”; „Odkryj radość czytania” ;” Wójtowski wymiennik”;  ” Nasza wspólna biblioteka”, „Wójtowska biblioteka publiczna” itp. – na naklejki, plakaty, ulotki i poczęstunek przy otwarciu zostanie przeznaczony grant.

Zapraszamy mieszkańców do włączenia się w naszą wspólną inicjatywę.
Uroczyste otwarcie zaplanowane jest na koniec maja lub początek czerwca pod hasłem „śniadanie na trawie z książką”.

Magdalena Czyż