Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zawiadamiamy, że na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” z siedzibą w Wójtowie, zwołuje na dzień 27 grudnia 2019 r. o godz. 19.00,
w świetlicy przy ulicy Wierzbowej 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności podejmowania uchwał przez Walne
  Zgromadzenie Członków
 5. Przedstawienie:
       a) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2019 r.
       b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
       d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za działalność Stowarzyszenia za 2019 r.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
     a) udzielenia absolutorium dla Zarządu,
      b) powołanie członków nowego Zarządu.
 8. Zamknięcie obrad

Uwaga: w przypadku braku forum na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” drugi termin zebrania 27.12. 20197 r. o godzinie 19.15

Prezes Stowarzyszenia
Beata Jakubiak