Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 27.12.2019r.

27 grudnia 2019 roku w świetlicy przy ul. Wierzbowej 1  odbyło się Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”,   w Zebraniu uczestniczyło  16 osob.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzyła Prezes Beata Jakubiak, która przedstawiła porządek obrad. Walne Zebranie Członków  podjęło uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zebrania, którym została Beata Jakubiak, protokolantem został wybrany Mirosław Aleksiejuk.

Prezes Beata Jakubiak przedstawiła Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za lata 2018 -2019;

  • Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia przedstawiła skarbnik Magdalena Czyż  
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Po wysłuchaniu i rozpatrzeniu przystąpiono do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.  

Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zatwierdziło Sprawozdanie z Działalności Stowarzyszenia za lata 2018-2019 oraz  Sprawozdanie finansowe za lata 2018-2019.
Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium dla zarządu za lata 2018-2019.

Walne Zebranie Członków wybrało Członków Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję:

  • na Prezesa – Beatę Izabelę Jakubiak
  • na Skarbnika – Iwonę Perczyńską 
  • na Sekretarza – Leszka Kalinowskiego

Walne Zebranie Członków wybrało Członków Komisji  Rewizyjnej:

  • Mirosława Aleksiejuka
  • Hannę Baszyńską 
  • Dariusza Wasilewskiego