Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

27 marca 2017 roku w  przy ul. Kwiatowej 19  odbyło się Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”,  na 38 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w Zebraniu uczestniczyło  23 osoby.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzyła Prezes Beata Jakubiak, która przedstawiła porządek obrad. Walne Zebranie Członków  podjęło uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zebrania, którym został Bogusław Okulicz.

Prezes Beata Jakubiak przedstawiła Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016;

  • Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia przedstawił skarbnik Mirosław Aleksiejuk   
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Po wysłuchaniu i rozpatrzeniu przystąpiono do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.  

Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zatwierdziło   Sprawozdanie z Działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz  Sprawozdanie Finansowe za rok 2016.
Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium dla zarządu z rok obrachunkowy 2016.

Walne Zebranie Członków wybrało Członków Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję:

  • na Prezesa – Beatę Izabelę Jakubiak
  • na Skarbnika – Magdalenę Czyż  
  • na Sekretarza – Leszka Kalinowskiego

Walne Zebranie Członków wybrało Członków Komisji  Rewizyjnej:

  • Joannę Laskowską-Załogę  
  • Mirosława Aleksiejuka
  • Dariusza Wasilewskiego