Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zawiadamiamy, że na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” z siedzibą w Wójtowie, zwołuje na 9 maja 2016 r. o godz. 18.30, w sali przy ulicy Liliowej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków
 5. Przedstawienie:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2015 r.
  b) sprawozdania finansowego obejmującego; bilans na dzień 31.12.2015 r.,
  rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2015 r.
  c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za działalność Stowarzyszenia za 2015 r.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego; bilans na dzień 31.12.2015r.,  rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2015 r.,
  b) udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 8. Zamknięcie obrad

Uwaga: w przypadku braku forum na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” drugi termin zebrania ustala się 9 maja 2016 r. o godzinie 19.00