Rozbudowa „16 ”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia, że 20 września 2012 roku wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn – Biskupiec od km około 153+000 do km około 178+500.

Jednocześnie Dyrektor zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko i jego aneksami w terminie od 7 do 28 lipca 2014 r, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Dworcowej 60, w pokoju nr 25 ,w godzinach 8.00-15.00.

W w/w terminie można składać  uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres jak wyżej. Do złożonych uwag i wniosków Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie odniesie się w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podpisał Dyrektor
Stanisław Dąbrowski